1. Generelle bestemmelser

Bestemmelserne i disse brugervilkår (herefter "Brugervilkår") gælder for dette websted (www.swedbank.dk), der tilhører Swedbank, filial af Swedbank AB (publ), Sverige, som har adresse på Kalvebod Brygge 25, 1560 København V, og er registreret i det det danske CVR-register under 28 48 71 50 (herefter "Swedbank").

Når man går ind på Swedbanks websted eller anvender den information og de tjenester, der er tilgængelige på webstedet, accepterer man at være bundet af disse Brugervilkår. Såfremt der skulle være uoverensstemmelse mellem de vilkår og betingelser, der er gældende for specifikke produkter og tjenester, og disse Brugervilkår, har vilkår og betingelser gældende for de specifikke produkter og tjenester forrang.

2. Begrænsninger i brugen af webstedet

Information indeholdt på Swedbanks websted er modtaget fra kilder, der af Swedbank anses som troværdige. Swedbank eller tredjeparter kan ikke garantere, at oplysningerne på webstedet er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Oplysningerne på dette websted kan ændres eller fjernes uden varsel. Swedbank kan ikke garantere, at dette websted og/eller de internettjenester, der er tilgængelige via webstedet, fungerer fejlfrit og uden forstyrrelser.

Oplysningerne på webstedet kan under ingen omstændigheder opfattes som rådgivning eller som en anmodning om eller anbefaling til at købe eller sælge produkter, tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med oplysningerne.

Oplysningerne på Swedbanks websted er ikke beregnet til personer, hvis statsborgerskab eller bopælsland er underlagt en lovgivning, hvor sådan videregivelse eller brug vil være i strid hermed. Personer for hvem det ikke er tilladt at søge adgang til oplysningerne på dette websted, eller som måtte være i tvivl om, hvorvidt det er tilladt for dem at søge adgang til webstedet eller bruge oplysningerne herpå, anmodes venligst om at forlade webstedet. Det gælder især personer bosiddende i Australien, Canada og Japan. Hvad angår personer bosiddende i USA og Storbritannien, henvises til pkt. 3 nedenfor.

Swedbank vil ikke gennemføre salg og køb af eller andre transaktioner med produkter eller tjenesteydelser til en givet person (uden at Banken er forpligtet til at godtgøre dette), hvis Swedbank bedømmer, at dette kan være i strid med reglerne eller lovgivningen under det lands jurisdiktion, hvor den pågældende person er bosiddende.

3. Vigtigt for personer bosiddende i USA og Storbritannien

Oplysningerne på dette websted er ikke henvendt til eller beregnet på personer, som uanset deres statsbor-gerskab p.t. opholder sig i USA, ligesom de ikke er beregnet på personer bosiddende i USA, partnerskaber eller selskaber indregistreret i henhold til amerikansk ret eller andre amerikanske personer (”U.S. persons”) (som defineret i Regulation S i U.S. Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med efterfølgende ændringer). Oplysningerne på dette websted skal ikke betragtes som et tilbud om køb eller salg eller en opfordring til at give tilbud om køb eller salg af produkter eller tjenesteydelser på amerikansk territorium eller til sådanne personer, beboere, partnerskaber eller selskaber. Sådanne personer, beboere, partnerskaber eller selskaber er uberettiget til at erhverve eller købe produkter eller tjenesteydelser gennem dette websted, og eventuelle tilbud om erhvervelse eller køb af produkter eller tjenesteydelser fremsat af sådanne personer, beboere, partnerskaber eller selskaber gennem dette websted vil ikke blive anerkendt eller accepteret.

Intet på dette websted er at betragte som (a) en invitation eller opfordring til at foretage investering (som defineret i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (the ”FSMA”) (den britiske værdipapirlov), eller (b) tilbud om kollektive investeringsordninger (som defineret i FSMA) til offentligheden i Storbritannien.

4. Finansielle instrumenter

Swedbank, herunder Swedbanks datterselskaber, kan til enhver tid have positioner eller værdipapirbeholdninger hos - eller yde/søge at yde corporate finance og debt capital market ydelser til selskaber eller udstedere, der direkte eller indirekte henvises til i dokumenter eller anbefalinger, som er tilgængelige på eller gennem dette websted.

5. Ansvarsbegrænsning

Indholdet på dette websted stilles til rådighed "som det er og forefindes". Swedbank eller tredjeparter påtager sig intet ansvar for webstedet eller indholdet herpå. Swedbank hæfter ikke for eventuelle udgifter, tab eller skade (herunder men ikke begrænset til direkte og indirekte tab, konsekvenstab, økonomiske tab, tabt fortjeneste med videre), der måtte opstå som et resultat af anvendelse af webstedet, heller ikke selvom Swedbank havde været opmærksom på en fejl på webstedet eller i indholdet herpå.

6. Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Swedbank eller tredjeparter, i den udstrækning dette er udtrykkeligt anført, forbeholder sig ejendomsret, copyright og enhver anden immateriel rettighed til dette websted. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Enhver form for hel eller delvis offentliggørelse, gengivelse, overførsel eller lagring af indholdet på dette websted er forbudt, medmindre der er indhentet tilladelse hertil fra den pågældende rettighedshaver. Dette forbud gælder ikke lagring på computer eller udprint til personligt brug. Indholdet kan citeres i henhold til gældende lovgivning om copyright. Der skal anføres kildeangivelse ved citat fra indholdet. Varemærker eller logoer på webstedet må ikke på nogen måde gengives eller offentliggøres uden skriftligt samtykke fra indehaveren.

Deltagere i diskussionsfora, chat rooms, debatter eller lignende på Swedbanks websted må udelukkende bidrage med materiale, hvortil de har copyright, eller anden lovlig adkomst. Når en deltager fremsender materiale, giver denne samtidig sit samtykke til, at Swedbank kan lagre, videreformidle og offentliggøre dette materiale elektronisk eller på anden vis.

7. Links

Swedbanks websted kan indeholde links til tredjeparters websteder. Swedbank påtager sig intet ansvar for produkter og tjenesteydelser, der tilbydes på sådanne websteder. Anvendelse af sådanne links sker på eget ansvar, og Swedbank påtager sig intet ansvar for og hæfter på ingen måde for indholdet på eller anvendelsen og tilgængeligheden af sådanne websteder. Swedbank har ikke foretaget nogen kontrol af i hvilken udstrækning indholdet på sådanne websteder er korrekt, rimeligt, troværdigt, fuldstændigt m.v.

Links til Swedbanks websted skal åbnes i et særskilt vindue. Yderligere oplysninger herom findes på Swedbanks websted:

To the "Link to Swedbank" page

Materiale der linkes til fra Swedbanks websted skal åbnes i et særskilt vindue og må ikke vises i forbindelse med varemærker eller loger for andre websteder, medmindre dette er aftalt skriftligt med Swedbank.

8. Lovvalg og værneting

Dette websted og Brugervilkårene reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister der er opstået i forbindelse med disse Brugervilkår skal afgøres af de danske domstole.

© Swedbank. Brugervilkår